IT Account is center of all systems
JumboPlus (WiFi)

บริการระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าไปศึกษาคู่มือการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ URL https://jumboplus.cmu.ac.th

 WebSite: http://jumboplus.cmu.ac.th

Registration Office Services

ระบบงานทะเบียนและประมวลการศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักทะเบียนประมวลผล นักศึกษาสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาเชียงใหม่เข้าทำการลงทะเบียนเรียน เพิ่มกระบวนวิชา ถอนกระบวนวิชา ย้ายตอนวิชา และตรวจสอบผลการเรียน ได้ โดยเรียกผ่าน URL http://reg.cmu.ac.th/WebSite: http://reg.cmu.ac.th

CMU Management Information System (CMUMIS for Employee)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยระบบงานต่างๆมากกว่า 15 ระบบงาน อาทิ ระบบงานบุคลากร นักศึกษา หลักสูตร งานวิจัย และคำรับรองการปฏิบัติงาน เป็นต้นWebSite: https://mis.cmu.ac.th

CMU Student Information System (CMUSIS for Student)

ระบบสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยสารสนเทศส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาและระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ การประเมินการสอนของอาจารย์ การประเมินกระบวนวิชา เป็นต้นWebSite: https://sis.cmu.ac.th

CMU Intellectual Repository (CMUIR)

เป็นระบบทะเบียนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำผลงานวิจัยที่เป็น Paper ต่างๆ ใส่ในระบบWebSite: http://cmuir.cmu.ac.th

CMU E-Learning

เป็นระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบมากกว่า 1,000 กระบวนวิชา  สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ URL https://elearning.cmu.ac.th/WebSite: http://elearning.cmu.ac.th

CMU Mail (Staff Email)

ระบบอีเมลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทำการปรับปรุงมาใช้โปรแกรม “Microsoft Exchange” เพื่อให้การพัฒนาอีเมลของมหาวิทยาลัย (CMU Mail) มีความปลอดภัย เสถียรภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรียกผ่าน URL https://mail.cmu.ac.thWebSite: http://mail.cmu.ac.th

CMU Student Email

บริการอีเมลแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ Office 365 ของ Microsoft ในลักษณะที่เป็นระบบ Cloud ที่มีศักยภาพในการให้บริการและรองรับความต้องการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ แก่นักศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ   โดยเรียกผ่าน URL http://portal.cmu.ac.thWebSite: http://portal.cmu.ac.th

Microsoft DreamSpark (for Student)

เป็นสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้งานในด้านการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านขั้นตอนในการขอบัญชี DreamSpark Premium ได้ที่ URL http://portal.cmu.ac.th/dreamsparkWebSite: http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=05e32e3c-4637-e311-93f6-b8ca3a5db7a1&vsro=8&JSEnabled=1

CMU License (for Employee)

เป็นสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น โดยการเข้าใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาเชียงใหม่ที่ URL https://license.cmu.ac.th/WebSite: http://license.cmu.ac.th

CMU Mobile

The information technology system of Chiang Mai University on Mobile Web Application consists of a variety of information technology data concerning the university faculties and staff. They can check details of their leave, advisees, and search for other data.

WebSite: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.cmu.mobile.portal&hl=th

CMU Computer for Student (ITSC Corrner)

ศูนย์ให้บริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สายจำนวน 1,090 เครื่อง นักศึกษาสามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่มีอยู่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยได้ที่ URL : http://itsc.cmu.ac.th/view.aspx?id=MzI=WebSite: http://itsc.cmu.ac.th/view.aspx?id=MzI=

CMU Web Hosting

เป็นระบบให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ 1 GB สำหรับหน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปอ่านวิธีการใช้บริการและนโยบายชื่อโดเมนได้ที่ URL https://webhosting.cmu.ac.th/WebSite: https://webhosting.cmu.ac.th/

CMU Personal Web Hosting

เป็นระบบให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ 500 MB สำหรับนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถสร้างเว็บส่วนตัวไว้ใช้งานซึ่งรองรับการใช้บริการเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยเรียกผ่าน URL https://myweb.cmu.ac.th/WebSite: https://myweb.cmu.ac.th

CMU VPN

เป็นการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยให้เสมือนว่าได้เข้ามาใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย บทความต่างๆ ของสำนักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาเชียงใหม่ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง  ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดและวิธีใช้งานได้ที่ URL http://vpn.cmu.ac.th/WebSite: http://vpn.cmu.ac.th/

CMU NET Call (Beta)

โครงการทดลองระบบการส่งสัญญาณเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยสามารถเข้าไปศึกษาคู่มือการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ URL http://phone.cmu.ac.th/WebSite: http://phone.cmu.ac.th

Online English

ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองด้านการฟัง การอ่าน และหลักไวยกรณ์สำหรับนักศึกษา ซึ่งต้องใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาเชียงใหม่ในการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยเข้าผ่าน URL http://onlineenglish.cmu.ac.thWebSite: http://onlineenglish.cmu.ac.th

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นระบบที่ใช้สำหรับรับส่งหนังสือราชการ รองรับการรับ-ส่งหนังสือทุกประเภท ประเภทหนังสือที่ระบบรองรับ ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ(หนังสือหลักฐาน) โดยเข้าผ่าน URL http://mis.cmu.ac.th จะพบไอคอน e-Document อยู่ด้านบนขวามือWebSite: http://mis.cmu.ac.th