ภาพรวมการเปิดใช้งาน Activation Overview

การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการตามทุกขั้นตอน ดังนี้

 1. นโยบายการใช้งาน: ผู้ใช้ต้องยอมรับนโยบายการใช้งานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด ก่อนกระบวนการสร้างบัญชี
 2. แบบสอบถาม: แบบสอบถามเกี่ยวกับไอทีนี้มีไว้เพื่อการปรับปรุงบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดีขึ้นในอนาคต
 3. เลือกวิธีการเปิดใช้งาน: วิธีเปิดใช้งานบัญชีไอทีมี 2 วิธี ได้แก่ 1) การใช้บัตรลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไอทีจาก One Stop Service หรือ 2) จากใช้ข้อมูลนักศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล
 4. ตรวจสอบข้อมูล: ผู้ใช้ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ปรากฎบนหน้าจอ
 5. สร้างบัญชี: เลือกชื่อบัญชีผู้ใช้ไอทีรวมถึงกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น รหัสผ่าน อีเมลสำรอง จากนั้นดำเนินการสร้างบัญชีไอที
 6. สรุปผล: ขั้นตอนนี้เพื่อแสดงผลลัพธ์จากขั้นตอนก่อนหน้า ขั้นตอนนี้แสดงว่าบัญชีประสบความสำเร็จหรือมีข้อผิดพลาดและคำแนะนำที่เบื้องต้นที่จำเป็น

There are 6 steps to activate your IT account. Users need to follow all steps as follows.

 1. Accept Use Policy: User must agree to the use policy set by Chiang Mai University before the account creation process.
 2. Questionnaire: User must provide information in the questionnaire. This IT questionnaire is intended to improve the services of Chiang Mai University in the future.
 3. Activation method: There are 2 ways to activate your CMU Account, either a One Stop Service Registration Card or Student Information from the Registration Office.
 4. Data Verification: Users are required to verify the accuracy of your personal information displayed on the screen.
 5. Create an account: Choose an CMU Account name and fill in the required information such as password, recovery email, then proceed to create an CMU Account.
 6. Summary: This step shows the results from the previous step. This step indicates whether the account was created successfully or not, as well as the necessary basic instructions in case of errors.
Copy right © All Rights Reserved by Chinag Mai University.